Viktig informasjon om bedriftsavtaler med pristak

Varsel om midlertidig endring av pristak for bedrifter

Kjære kunde,

Vi viser til gjeldene strømavtale med oss, og varsler med dette endringer som følge av de svært ustabile prisene som akkurat nå preger det nordiske kraftmarkedet. Avtalen deres har et såkalt pristak, et produkt som er gjort tilgjengelig basert på forventet utvikling i et forutsigbart strømmarked. Vi har i de siste månedene og dagene opplevd en betydelig økning i de nordiske innkjøpsprisene, med strømpriser langt ut over rammebetingelsene for oss som strømleverandør. Markedet har videre hatt betydelige prisvariasjoner mellom de ulike strømområder i Norge.

Videre har svenske myndigheter den seneste tiden innført restriksjoner på overføring av strøm til sine naboland hvilket rammer norske strømselskaper tilsvarende og medfører igjen økte priser. De store markedsendringene har også medført at våre muligheter til å inngå sikringsavtaler, som er et helt nødvendig grunnlag for tilbud av fastpris, har blitt redusert.

Prognosene for de kommende måneder viser fortsatt høye strømpriser, som i stor grad skyldes værforhold med lite vindkraft og Norges tilknytning det nordiske og europeiske kraftmarkedet, med dyr gass og dobling av CO2-priser.

Basert på siste tids utvikling i markedet, ser vi oss dessverre nødt til midlertidig å oppheve pristaket på deres avtale for en periode på inntil fem måneder, gjeldene fra 01. januar 2022, med hjemmel i avtalepunkt 6A i strømavtalen.

Endringene vil bli reversert når pris- / markedsvilkårene igjen normaliserer seg. Denne ekstraordinære prisutviklingen har også rammet oss hvor våre innkjøpspriser har hatt pristopper. Dette ligger langt utenfor forventningene i markedet og det som ligger i rammebetingelsene for strømsalgsselskaper. Markedet har videre hatt betydelige prisvariasjoner mellom de ulike strømområder i Norge.

Vi i Tinde Energi ber om forståelse for at disse endringene er nødvendige, og beklager eventuelle ulemper dette medfører. Dersom det skulle være innvendinger, så bes disse innsendt skriftlig til oss på post@tindeenergi.no snarest og være mottatt senest innen fjorten dager fra i dag, ellers anses endringen også akseptert.

Vi tilføyer at endringen også er begrunnet i bristende forutsetninger for tak pris avtale ved at de forutsetninger og analyser som lå til grunn for prisen har endret seg vesentlig og langt ut over det som markedet har ansett som påregnelig og som var avgjørende for tak prisen.

Mvh

Tinde Energi